TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
56 5 lượt 00 3 lượt 03 14 lượt
54 4 lượt 95 3 lượt 37 14 lượt
03 3 lượt 13 2 lượt 82 14 lượt
37 3 lượt 39 2 lượt 52 13 lượt
45 3 lượt 01 1 lượt 05 12 lượt
62 3 lượt 04 1 lượt 16 12 lượt
64 3 lượt 05 1 lượt 38 12 lượt
70 3 lượt 10 1 lượt 56 12 lượt
80 3 lượt 15 1 lượt 70 12 lượt
86 3 lượt 19 1 lượt 80 12 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
93 1 lượt 96 1 lượt 85 2 lượt
89 1 lượt 93 1 lượt 24 3 lượt
88 1 lượt 89 1 lượt 76 4 lượt
82 1 lượt 82 1 lượt 12 4 lượt
76 1 lượt 80 1 lượt 87 5 lượt
75 1 lượt 78 1 lượt 79 5 lượt
73 1 lượt 75 1 lượt 69 5 lượt
72 1 lượt 70 1 lượt 64 5 lượt
71 1 lượt 65 1 lượt 50 5 lượt
67 1 lượt 59 1 lượt 47 5 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Lô tô
00, 04, 09, 12, 18, 19, 20, 26, 31, 33, 34, 40, 42, 46, 48, 49, 53, 60, 68, 69, 77, 79, 84, 85, 90, 92, 94, 96, 98, 99 02, 03, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 94, 97, 98, 99

Quảng cáo