TK XS Max 4D

Thống kê Max 4D theo lồng cầu

TK theo lồng cầu XS Max 4D thứ 3, 22/06/2021

Số LC 1
(Nghìn)
LC 2
(Trăm)
LC 3
(Chục)
LC 3
(Đơn vị)
0 6 lượt 0 lượt 5 lượt 0 lượt
1 3 lượt 7 lượt 3 lượt 4 lượt
2 4 lượt 2 lượt 4 lượt 0 lượt
3 2 lượt 2 lượt 1 lượt 4 lượt
4 1 lượt 3 lượt 4 lượt 3 lượt
5 1 lượt 8 lượt 4 lượt 3 lượt
6 6 lượt 1 lượt 2 lượt 7 lượt
7 3 lượt 1 lượt 4 lượt 4 lượt
8 4 lượt 3 lượt 2 lượt 4 lượt
9 0 lượt 3 lượt 1 lượt 1 lượt

Quảng cáo